ผลที่คาดว่าจะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา แบ่งเป็นราย 6 เดือน

เดือนที่

กิจกรรม (activities)

ผลงานที่คาดว่าจะได้รับ (outputs)

6 เดือนที่ 1

1.ศึกษาเอกสารและทบทวนวรรณกรรมและทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง
2.การเก็บข้อมูล/สำรวจพื้นที่ศึกษา  

3.สร้างเครื่องมือ/ตรวจสอบเครื่องมือ.แบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถามออนไลน์

4.ลงพื้นที่เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกลุ่มประกอบการร้านค้าเสื้อโต๊ปในตลาดมัรกัส

5.สัมภาษณ์ผู้ประกอบการ้านค้าเสื้อโต๊ปในตลาดมัรกัสยะลา ประเทศไทย

6.สนทนากลุ่มย่อย ผู้ประกอบการร้านค้าเสื้อโต๊ป ในตลาดมัรกัส เพื่อให้ทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน อุปสรรค และโอกาส 
7.จัดเวทีประชุมสัมมนาระหว่างตัวแทนผู้ประกอบการร้านค้าเสื้อโต๊ป นักวิชาการ นักวิจัย ตัวแทนจากหน่ายงานรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อวิเคราะห์ SWOT ร่วมกัน

1.ได้ผลการศึกษาและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการตลาด
2.เข้าใจสภาพพื้นที่

3.เครื่องมือ และแบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถามออนไลน์

4.ผลการวิเคราะห์ทราบถึงกำลังการผลิต

 

5.เข้าใจถึงอุปทานในการผลิตและกระบวนการผลิต

6.ทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน อุปสรรค และโอกาส  แนวทางการพัฒนาตลาดเสื้อโต๊ป

7.ทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน อุปสรรค และโอกาส  ทางการพัฒนาตลาดเสื้อโต๊ป

 

จัดส่งรายงานความก้าวหน้า 6 เดือน

 

 

8. ลงพื้นที่เก็บแบบสอบถามออนไลน์ พ่อค้าคนกลาง และลูกค้าชาวมาเลเซีย

 

 

9.ลงพื้นที่เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ ผู้ที่เคยใช้เสื้อโต๊ปและความคาดหวังผู้ไม่เคยใช้เสื้อ

8.ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบปริมาณอุปสงค์เสื้อโต๊ปในตลาดมัรกัสยะลา จังหวัดยะลา ประเทศไทย กับย่านห้างสรรพสินค้าเคเอมมอล เมืองโกตาบารู รัฐกลันตัน และตลาดเปกันราบู  รัฐเกดะห์ ประเทศมาเลเซีย

9.เข้าใจถึงความคาดหวังและพฤติกรรมของผู้บริโภค ที่ได้รับจากการใช้เสื้อโต๊ปที่ผลิตจากตลาดมัรกัสยะลา

10.ประชุมครั้งที่ 1 ผู้วิจัย นักวิชาการ ผู้ประกอบการร้านค้า นักออกแบบดีไซน์ นักการตลาด ตัวแทนภาครัฐและเอกชน เพื่อค้นหาแนวทางการพัฒนาตลาดเสื้อโต๊ปเพื่อส่งออกไปประเทศมาเลเซียเพิ่มร้อยละ 10 ของการส่งออกปัจจุบัน
11.ประชุมครั้งที่ 2 เพื่อวิเคราะห์ค้นหาแนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์สอดคล้องกับความต้องของผู้บริโภในมาเลเซีย
12.ประชุมครั้งที่ 3 นักวิจัย ตัวแทนภาครัฐ ตัวแทนผู้ประการร้าน ช่างตัดเย็บเสื้อ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลยุทธ์ขยายฐานตลาดในประเทศมาเลเซีย

10. ข้อมูลแนวทางการพัฒนาตลาดเสื้อโต๊ป

11. จัดทำแผนพัฒนาพัฒนาผลิตภัณฑ์สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคในมาเลเซีย

12.แผนเชิงกลยุทธ์ขยายฐานตลาดเสื้อโต๊ปในประเทศมาเลเซียเพิ่มขึ้น

13. นำเสนอบทความวิจัยระดับ ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง

13. บทความวิจัย

14. ประชุมสรุปเพื่อจัดทำร่างรายงานฉบับสมบูรณ์

14. รายงานประชุม

12 เดือน

15. นักวิจัยเตรียมร่างรายงานฉบับสมบูรณ์

15. ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์

16. จัดทำรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

16. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

© Admin : Deach Kamken

Style Selector
Oregional Skin
bootstrap business templates bootstrap business templates
Bootswatch Skins (11)
bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates

These are just examples and you can build your own color scheme in the backend.

Background Patterns
bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates