คณะทีมวิจัย


ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย 
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) :    นายสุไลมาน   ขาเร็มดาเบะ
(ภาษาอังกฤษ)   Mr. sulaiman Karemdabeh.
ที่อยู่     :  มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 135/8 ม.3 ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี
โทรศัพท์ :  087-2985356    Email: sulaimanict9@gmail.com


  ผู้ร่วมวิจัยคนที่ 1
ชื่อ - นามสกุล

(ภาษาไทย)      นายอดุลย์  ภัยชำนาญ
(ภาษาอังกฤษ) Mr.Adul Paichamna
หน่วยงาน : สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์
ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 135/8 ม.3 ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี


ผู้ร่วมวิจัยคนที่ 2
ชื่อ - นามสกุล

(ภาษาไทย)   นายยูหารี มะเซ่ง
(ภาษาอังกฤษ) Mr.Yuharee Mahseng
หน่วยงาน : สาขาวิชาการสอนภาษาอาหรับคณะศึกษาศาสตร์
ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 135/8 ม.3 ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี


ผู้ร่วมวิจัยคนที่ 3
ชื่อ-นามสกุล :

(ภาษาไทย)   นายธีรวัช  จาปรัง  
(ภาษาอังกฤษ)  Mr. TEERAWAT  JAPRANG
สถานที่ติดต่อ : มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 135/8 ม.3 ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี


ผู้ประสานงานโครงการวิจัย
ผศ.ดร.ปภัศร ชัยวัฒน์ ผู้ประสานงานชุดโครงการ ประชาคมอาเซียน
Email: papusson_c@yahoo.com


ผู้ประสานงานลงพื้นที่ศึกษา ตลาดมัรกัสยะลา
นายเพาซี มะเด็ง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขต 3
หมู่ 3 ต.สะเตงนอก อ.เมืองจังหวัดยะลา


ผู้ช่วยวิจัยพัฒนาเว็บไซต์โครงการวิจัย
นายเดช คำเคน Email: canpuyu005@gmail.com


ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสื้อโต๊ป

อาจารย์ อารีนา  อีสามะ 
ที่อยู่ปัจจุบัน   สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

11 ซ.2 ถ.ราชดำเนินนอก ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา
โทรศัพท์                   ที่ทำงาน  0-7431-7173 โทรสาร.0-7431-7174   มือถือ 085 5870939
e-mail                     arena2521@hotmail.com

ประวัติการศึกษา
- ปริญญาตรีคหกรรมศาสตร์บัณฑิต (ผ้าและเครื่องแต่งกาย) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตภาคใต้  สงขลา
-  ปริญญาโท  คหกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพ
- Creative Design Methodology Training. Polimoda, Italy.
- Short Course: Development Design at Sretsis Company Limited Bangkok. Thailand

ประวัติการทำงาน        
พ.ศ. 2545-2546                อาจารย์วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
พ.ศ. 2549-2550         อาจารย์สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย คณะศิลปศาสตร์
พ.ศ. 2551-ปัจจุบัน     อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ประสบการณ์หรือความเชี่ยวชาญพิเศษ
- วิทยากรอบรม เรื่องเทคนิคการทำแบบตัดและการตัดเย็บเครื่องแต่งกายมุสลิมครั้งที่ 5 ภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายมุสลิม ระยะที่ 2 ของสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
- วิทยากรและที่ปรึกษาโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและเกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจเพื่อการส่งออก ณ สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย
- วิทยากรโครงการเสริมสร้างโอกาสในการดำเนินธุรกิจแก่สตรี หลักสูตร “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์และตราสินค้า”
- เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำหลักสูตรผ้าและเครื่องแต่งกาย วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา 
- วิทยากรอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
- ศึกษาดูงานที่ประเทศจีน โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการออกแบบลายผ้า
- อบรม โครงการพัฒนาบุคลากร
-  การสร้างแบรนด์สินค้าแฟชั่น             -  ด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าแฟชั่น
-  ด้านการออกแบบลายผ้า                     -  ด้านการวางแผนและการจัดการสินค้าแฟชั่น
-  ด้านการออกแบบแฟชั่นเบื้องต้นและขั้นสูง

 

 

© Admin : Deach Kamken

Style Selector
Oregional Skin
bootstrap business templates bootstrap business templates
Bootswatch Skins (11)
bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates

These are just examples and you can build your own color scheme in the backend.

Background Patterns
bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates