วัตถุประสงค์ของการวิจัย


3.1. เพื่อศึกษาเชิงเปรียบเทียบอุปทาน (การผลิต) ของผู้ประกอบการร้านค้าในตลาดมัรกัสยะลากับอุปสงค์ความต้องการเสื้อโต๊ปในมาเลเซีย
3.2. เพื่อศึกษาสถานการณ์ทางการตลาดเสื้อโต๊ป จุดแข็ง จุดอ่อน อุปสรรค และโอกาส ของผู้ประกอบการร้านค้าในตลาดมัรกัสยะลา ประเทศไทย
3.3. เพื่อศึกษาเชิงเปรียบเทียบปริมาณอุปสงค์เสื้อโต๊ปในตลาดมัรกัสยะลา จังหวัดยะลา ประเทศไทย กับย่านห้างสรรพสินค้าเคเอมมอล เมืองโกตาบารู รัฐกลันตัน และตลาดเปกันราบู  รัฐเกดะห์ ประเทศมาเลเซีย
3.4. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคในประเทศไทยและมาเลเซีย
3.5. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาตลาดเสื้อโต๊ปและแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสื้อโต๊ปที่มีคุณภาพและกลยุทธ์การขยายฐานตลาดในประเทศมาเลเซีย

 

© Admin : Deach Kamken

Style Selector
Oregional Skin
bootstrap business templates bootstrap business templates
Bootswatch Skins (11)
bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates

These are just examples and you can build your own color scheme in the backend.

Background Patterns
bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates