แผนกิจกรรมหลักที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ รวมทั้งผลลัพธ์ (Output) ที่คาดว่าจะได้รับ

วัตถุประสงค์

              กิจกรรมหลัก

ช่วงระยะเวลาดำเนินการ

จำนวนวันที่ใช้

ผู้รับผิดชอบ

 

 

3.1. เพื่อศึกษาเชิงเปรียบเทียบอุปทาน (การผลิต) ของผู้ประกอบการในตลาดมัรกัสยะลากับอุปสงค์ความต้องการเสื้อโต๊ปในมาเลเซีย

1.ศึกษาเอกสารและทบทวนวรรณกรรมและทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง

1- 30 ก.พ.  59

30

คณะวิจัย

2.การเก็บข้อมูล/สำรวจพื้นที่ศึกษา  จัดแผนที่ชุมชน

1-15 ก.พ. 59

15

คณะวิจัย

3.สร้างเครื่องมือ/ตรวจสอบเครื่องมือ.แบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถามออนไลน์

15-30 ก.พ. 59

15

คณะวิจัย

8.ลงพื้นที่เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกลุ่มประกอบการร้านค้าเสื้อโต๊ปในตลาดมัรกัส

 1-20 มี.ค. 59

20

คณะวิจัย

วิเคราะห์ผลข้อมูล

22-23 มี.ค. 59

2

คณะวิจัย

ทีมวิจัยประชุมเพื่อสรุปผล

25 มี.ค. 59

1

คณะวิจัย

 

 

 

3.2. เพื่อศึกษาสถานการณ์ทางการตลาดเสื้อโต๊ป จุดแข็ง จุดอ่อน อุปสรรค และโอกาส ของผู้ประกอบการร้านค้าในตลาดมัรกัสยะลา ประเทศไทย

9.สัมภาษณ์ผู้ประกอบการ้านค้าเสื้อโต๊ปในตลาดมัรกัสยะลา ประเทศไทย

1-10 เม.ย. 59

10

คณะวิจัย

10.สนทนากลุ่มย่อย ผู้ประกอบการร้านค้าเสื้อโต๊ป ในเขตตลาดมัรกัส เพื่อให้ทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน อุปสรรค และโอกาส  ทางการพัฒนา

14-15  เม.ย. 59

2

คณะวิจัย

11.จัดเวทีประชุมสัมมนาระหว่างตัวแทนผู้ประกอบการร้านค้าเสื้อโต๊ป นักวิชาการ นักวิจัย ตัวแทนจากหน่ายงานรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อวิเคราะห์ SWOT ร่วมกัน

25 เม.ย. 59

1

คณะวิจัย

12 ลงพื้นที่เก็บแบบสอบถามออนไลน์ ผู้ประกอบการ้านค้า และลูกค้าชาวมาเลเซีย

10-20 พ.ค. 59

10

คณะวิจัย

ประมวลผลข้อมูล

21-22 พ.ค. 59

2

คณะวิจัย

ทีมวิจัยประชุมเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล

25 พ.ค. 59

1

คณะวิจัย

จัดส่งรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน

 

3.3. เพื่อศึกษาเชิงเปรียบเทียบปริมาณอุปสงค์เสื้อโต๊ปในตลาดมัรกัสยะลา จังหวัดยะลา ประเทศไทย กับย่านห้างสรรพสินค้าเคเอมมอล เมืองโกตาบารู รัฐกลันตัน และตลาดเปกันราบู  รัฐเกดะห์ ประเทศมาเลเซีย

 

 

3.4. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคในประเทศไทยและมาเลเซีย

 

13.ลงพื้นที่เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ พฤติกรรมของผู้บริโภคในประเทศไทยและมาเลเซีย

5-15 มิ.ย 59

10

คณะวิจัย

วิเคราะห์ผลข้อมูล

18-22 มิ.ย 59

5

คณะวิจัย

ประชุมเพื่อสรุปผล

25-27 มิ.ย 59

3

คณะวิจัย

 

 

 

 

 

 

 

3.5. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาตลาดเสื้อโต๊ปและแนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์เสื้อโต๊ปที่มีคุณภาพและกลยุทธ์ขยายฐานตลาดในประเทศมาเลเซีย

14 ประชุมครั้งที่ 1 ผู้วิจัย นักวิชา ผู้ประกอบการร้านค้า นักออกแบบดีไซน์ นักการตลาด ตัวแทนภาครัฐและเอกชน เพื่อค้นหาแนวทางการพัฒนาตลาดเสื้อโต๊ปเพื่อส่งออกไปประเทศมาเลเซียเพิ่มร้อยละ 10 ของการส่งออกปัจจุบัน

2 ก.ค. 59

1

คณะวิจัย

ประเมินผลข้อมูล

3-5 ก.ค. 59

3

คณะวิจัย

ทีมวิจัยประชุมเพื่อสรุปผล

10-13 ก.ค. 59

3

คณะวิจัย

15 ประชุมครั้งที่ 2 เพื่อวิเคราะห์ค้นหาแนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์สอดคล้องกับความต้องของผู้บริโภในมาเลเซีย

5-6 ส.ค. 59

2

คณะวิจัย

จัดทำแผนฉบับร่าง แนวทางการพัฒนาตลาดเสื้อโต๊ปเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เสื้อโต๊ปที่

10-15 ส.ค. 59

5

คณะวิจัย

จัดทำแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคในมาเลเซีย

15-25 ส.ค. 59

10

คณะวิจัย

16. ประชุมครั้งที่ 3 นักวิจัย ตัวแทนภาครัฐ ตัวแทนผู้ประการร้าน ช่างตัดเย็บเสื้อ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลยุทธ์ขยายฐานตลาดในประเทศมาเลเซีย

2-3 ก.ย. 59

2

คณะวิจัย

จัดทำแผนเชิงกลยุทธ์ขยายฐานตลาดเสื้อโต๊ปในประเทศมาเลเซียเพิ่มขึ้น

5-20 ก.ย. 59

15

คณะวิจัย

เก็บข้อมูลเพิ่มตามความเหมาะสม

10-15 ต.ค 59

5

คณะวิจัย

ประชุมสรุปผลการดำเนินการใน 9 เดือน

20-30 ต.ค 59

10

คณะวิจัย

 

นำเสนอบทความวิจัยระดับ ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง

 พ.ย 59      

 

คณะวิจัย

17.ประชุมสรุปเพื่อจัดทำร่างรายงานฉบับสมบูรณ์

 ธันวาคม 59

 

คณะวิจัย

18. นักวิจัยเตรียมร่างรายงานฉบับสมบูรณ์

ธันวาคม 59

 

คณะวิจัย

19.จัดทำรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

มกราคม 60

 

คณะวิจัย

 


                

 

Style Selector
Oregional Skin
bootstrap business templates bootstrap business templates
Bootswatch Skins (11)
bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates

These are just examples and you can build your own color scheme in the backend.

Background Patterns
bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates