ความเป็นมาตลาดมัรกัสยะลา


 

 

ความเป็นมาของพื้นที่ตลาดก่อนที่จะเกิดขึ้นตลาดมัรกัส ในอดีตพื้นที่แห่งนี้ก่อนเกิดขึ้นตลาด ช่วงประมาณปี พ.ศ. 2530-2536 พื้นที่ตลาดเป็นเขตชุมชนมุสลิม มีครอบครัวอาศัยอยู่ไม่มากนัก มี อาชีพทํานา เลี้ยงควายเป็นจํานวนมาก และอาชีพเก็บผัดบุงขาย ลักษณะพื้นที่ชุมชนเป็นพื้นราบลุ่มมี น้ําท่วมขังบ่อยครั้ง สาเหตุอาจเป็นเพราะพื้นที่ชุมชนมีรอยต่อเขตเทศบาลนครยะลา และเขตชุมชน ตลาดเก่า น้ําในพื้นที่เขตเมืองยะลา และชุมชนตลาดเก่า ถูกปล่อยลงมาจึงทําให้เวลาฤดูฝนน้ําก็จะไหล ท่วมในเขตชุมชน จากอดีตเป็นพื้นที่ไม่เป็นที่นิยม ราคาถูก ไม่เกิน 3,000 บาทต่อห้อง สาเหตุที่ราคา ถูกเพราะต้องใช้งบประมาณที่สูงกว่าจะปรับพื้นให้สม่ําเสมอกัน ซึ่งเดิมเป็นชุมชนเล็กๆหลังเมืองยะลา เป็นพื้นที่ปอเนาะเก่ามีสุเหร่าเล็กๆอยู่หลังหนึ่ง ชุมชนบ้านเปาะยานิ คือ ชุมชนดั้งเดิมก่อนการเกิด ตลาดมัรกัส สภาพทางสังคมและวัฒนธรรมของผู้คนที่อาศัยในชุมชนมีความเป็นมาลายูมุสลิม คล้ายๆ กับพื้นที่อื่นในสามจังหวัดชายแดนใต้ ”(แบซู ,สัมภาษณ์ 15 กรกฎาคม 2556) ปัจจุบันมีประชากรใน ชุมชนนี้ในเขต หมู่ที่ 3 องค์การบริหารส่วน ตําบลเสตงนอก มีจํานวนครัวเรือน 1,319 ครัวเรือน มี จํานวนประชากรรวมทั้งสิ้น ประมาณ 3,693 คน แยกเป็นผู้ชาย จํานวน 1,829 คน ผู้หญิง จํานวน 1,864 คน (ณ เดือนเมษายน พ.ศ.2557) การประกอบอาชีพ ส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลเมืองเสตงนอก มี อาชีพหลัก คือ อาชีพเกษตรกรรม เช่น การทําสวน การประมง และอาชีพรับจ้าง (เทศบาลตําบลสเตง นอก. 2557)

การเกิดขึ้นของตลาดมัรกัส มีความสัมพันธ์กับกับการสร้างมัสยิดอันนูร์และกิจกรรมของการ ฟื้นฟูอิสลามของกลุ่มมุสลิม(ดะวะฮ์ตับลีฆ) เพื่อให้เข้าใจถึงความเป็นมาของตลาด ผู้วิจัยของเล่าถึง ความเป็นมาของการสร้างมัสยิดอันนูร์อย่างสังเขป จากการพูดคุยนักดะวะฮ์ตับลีฆเล่าให้ฟังว่า ประมาณ พ.ศ. 2536 เริ่มมีโครงการก่อสร้างมัสยิดอันนูร์ ก่อนกลุ่มมุสลิม(ดะวะฮ์ตับลีฆ)จะย้ายมา สร้างมัสยิดอันนูร์ในเขตหมู่บ้านเปาะยานิ กลุ่มดะวะฮ์ตับลีฆได้ใช้มัสยิดกลางจังหวัดยะลาเป็น ศูนย์บริหารงานดะวะฮ์ตับลีฆ เนื่องจากมัสยิดกลางจังหวัดยะลามีสถานที่ตั้ง และการคมนาคมที่สะดวก ประกอบกับมี่ทางรถไฟ มีเส้นทางที่สามารถการเชื่อมต่อของจังหวัด นราธิวาส ปัตตานี สงขลา และ มัสยิดกลางจังหวัดยะลาตั้งอยู่ในเมืองที่มีสําคัญทางเศรษฐกิจของสามจังหวัดชายแดนใต้ ส่งผลให้ กิจกรรมของกลุ่มมุสลิม(ดะวะฮ์ตับลีฆ) ได้ดําเนินอย่างสะดวกและต่อเนื่อง มีการประชุม การบรรยาย กิจกรรมการเดินทางไปดะวะฮ์ การรวมตัวของกลุ่มเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้บริเวณรอบๆมัสยิดกลาง จังหวัดยะลา เกิดเป็นพื้นที่การแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าซุนนะฮ์เกิดขึ้น ต่อมาทางศูนย์ดะวะฮฺฯมัสยิด กลางจังหวัดยะลาได้เปิดร้านสหกรณ์เป็นกองทุนกลางบริเวณมัสยิดกลางยะลา และซึ่งเดิม ชื่อร้านว่า “อันดา”และมียีห้อหรือตราสินค้าติดเป็นของตนเองจึงคาดว่าเป็นร้านขายเสื้อโต๊ป และเครื่องใช้ ซุนนะฮฺร้านแรกเปิดขายเครื่องใช้ซุนนะฮฺต่างๆ และเครื่องมือเครื่องใช้สําหรับเดินทางไปดะวะฮ์ เดิมร้านสหกรณ์กลางจะเปิดก่อนที่จะมีการสร้างมัรกัสอีก เปิดใกล้ๆกับมัสยิดกลางยะลา ร้านโต๊ปร้าน แรกๆของตลาดแห่งนี้ การเปิดร้านสหกรณ์กลางของตนเองโดยใช้ระบบการบริหาร เรียกว่า ระบบไบตุลม้าล หรือระบบกองทุนกลาง (แบแอ, สัมภาษณ์ 17 มกราคม 2557)

แหล่งที่มาข้อมูล : เสื้อโต๊ปในตลาดมรักัสยะลา : วิถีชีวิตของผู้ประกอบการ กับกระบวนการผลิตและการค้าขาย หน้า 11 , โดย สุไลมาน ขาเร็มดาเบะ และคณะ

 

 


Style Selector
Oregional Skin
bootstrap business templates bootstrap business templates
Bootswatch Skins (11)
bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates

These are just examples and you can build your own color scheme in the backend.

Background Patterns
bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates